Fuad Sezgin,Buharinin Kaynakları,Otto Yayınları,Ankara,2012
Bu kitap, Buhârî’nin Sahîh’ini ciddi tedkik etmeden verilen birçok yaygın ve yanlış kanaati düzeltmektedir.
Bu yanlış kanaatlerden biri; Buhârî’nin Sahîh’ini oluştururken İslam ülkesinin muhtelif yerlerini bir bir dolaşarak hadis rivayetlerini şifahi olarak topladığıdır.
Ancak bu eser, Buhârî’nin faydalandığı muhtemel birkaç yazılı kaynağı ortaya koymaktadır.
Diğeri ise Buhârî’nin isnadı ilk defa ilim hâline getiren kişi olduğu yönündedir.
Hâlbuki rivayetler zincirini bertaraf edip hadis ve haberleri çeşitli tabirlerle kitabına geniş ölçüde alan Buhârî,
rivayetler zincirini Peygamber’e kadar yükselten musned bir hadis kitabı meydana getirmek şeklindeki prensibe sadık kalmamış, ciddi bir şekilde isnadın otoritesini sarsan ilk kimse olmuştur.
Bu eser, bir literatürün adım adım nasıl değerlendirilebileceğinin metodunu sergilemektedir... Devamı
Prof.Dr. H. Musa Bağcı,Beşer Olarak Hz. Peygamber,Ankara Okulu Yayınları,Ankara,2010
Kur'an'a bakıldığında problemsiz bir Allah tasavvuruyla karşılaştığımız halde, hadis rivayetlerine gelince karşımıza çıkan problemler meseleyi işin içinden çıkılmaz bir hale sokmakta, aynı şekilde genel olarak peygamberlik, özel olarak da Hz.Peygamber tasavvuru konusunda bazı problemler ortaya çıkmaktadır. Çünkü Kur'an'a bakıldığında, Hz.Peygamber insanüstü herhangi bir özelliği olmayan, son derece sağlıklı ve normal bir insan (beşer) olarak sunulurken ve onun herhangi bir mucize göstermediği, ayrıca gaybı bilmesinin kesinlikle söz konusu olmadığı ısrarla vurgulanırken, sıra rivayetlere gelince böylesi sağlıklı ve gerçekçi bir peygamber tasavvuruyla asla uyuşmayan, insanüstü, kutsal, kozmik ve mitolojik bir peygamber tasavvurunun rivayetlere egemen olduğu hemen dikkat çekmektedir. Kuşkusuz bu faaliyetlerden Kur'an'ın sunduğu peygamber tasavvuruna aykırı düşenlerin ya uydurma ya da kaynak.. Devamı
Sönmez Kutlu,Tarihsel Din Söylemleri Üzerine Zihniyet Çözümlemeleri,Otto Yayınları,Ankara,2012
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sönmez Kutlu tarafından hazırlanan ve daha çok psikoloji ve sosyolojinin verileri göz önünde bulundurularak zihniyet sorgulamacı, çözümlemeci ve eleştirel bir mantık gözetilerek kaleme alınan hatta ilmî ve bilimsel toplantılarda bildiri olarak sunulmuş birtakım makalelerden müteşekkil eser olma niteliğini haiz bu kitap, Otto Yayınlarınca 2012 yılında okuyucuların dikkatine sunularak yayın hayatına başlamıştır.
Kitap, on ana bölüm ve 3 ek kısmı ile kaynakça-dizin bölümlerinden oluşmaktadır.
Kitabın birinci bölümü giriş mahiyetinde olup bu kısımda İslâm düşüncesi üzerinde beliren değişik zihniyet yapılanmalarının çözümlemesi gerçekleştirilmektedir. Zira insanların fıtrî olarak farklı farklı yapılarda yaratılmış olmaları, içerisinde yetişmiş oldukları toplumun etkileri ve koşulanmış .. Devamı
Mevlüt Uyanık, Aygün Akyol,İslam Ahlak Felsefesi,Elis Yayınları,Ankara,2013
Prof. Dr. Mevlüt Uyanık ve Yrd. Doç. Dr. Aygün Akyol tarafından kaleme alınan İSLAM AHLAK FELSEFESİ (Elis Yay., Ankara 2013, 427s.) kitabı yayınlandı.

Kitap, İslam Ahlak Felsefesi sahasında soru(n) merkezli kaleme alınan bir eser olarak öne çıkmaktadır. Bu çerçevede İman, İslam ve İhsan kavramları üzerine kurulu bir ahlak tasarımıyla insanın güzel ahlaka dayalı bir hayatı kurgulayabileceği vurgulanmaktadır. Bu nedenle insan hayatında hatanın, yanlışın, günahın olabileceğini tüm bunların insan olmanın doğal sonucu olduğunu bilir, hata yapabilir, ama nefsini sorgular, muhasebe eder ve tövbe eder. Rabbinin yoldaşı olduğunu, hatalarını affedeceğini bilir ve bu özgüvenle hayatını mutlu bir şekilde yaşayabilir. İman/teori ile amel/pratik arasındaki uyum ve uyumsuzluğun her an idrakinde olacak bir metafizik gerilim oluşturulabilir. Böylece helal ve haram kavramları arasına sıkışan bir .. Devamı
Halime TOROS,Asya'nın Kandilleri,Hece Yayınları,Ankara,2006
Özbeklere göre evrendeki iki büyük yoldan biri olan İpek Yolu üzerinde sekizinci yüzyıldan başlayarak görkemli kentler yükseliyor birbiri ardına…
Kütüphaneler, medreseler, rasathaneler, şifahaneler ve ulu mabedler…
Sultanlar ve varlıklı insanlar kitap toplamak için uzun yolculuklara çıkıyorlar.
Fethedilen ülkelerden cizye yerine kitap istiyor halifeler.
Çarşılarda dini-felsefi- bilimsel tartışmalar yapılıyor.
Bağdat ve Şam’ın görkemli rasathanelerinde ise astronomi çalışmaları...
Öyle bir meşaledir ki yanmaya başlayan, her meraklı zihin bu ateşten kendine düşen payı alır.
Ve her büyük deha, bu ateşe kendi “kor”unu bırakır.
Asya’nın Kandilleri, hem uygarlık ateşine kendi ‘kor’unu bırakan büyük üstadların hikâyesini anlatıyor, hem de bizim hikâyemizi... Devamı
İlhami Güler,İtikaddan İmana,Ankara Okulu Yayınları,Ankara,2012
‘Ölü inancını canlı imana dönüştürmek isteyen herkese’ bir okuma serüveni…

Kuran’a dayalı İslâm akidesi ve buna paralel olan iman, İslam’ın doğuş ve oluşum sürecinde iman ve salih amel olarak birbirine bağlı bir bütün şeklinde birbiriyle bağımlı bir yapı oluşturur. Sistemin bu iki zorunlu/vazgeçilmez yapısı, toplum ve bireyin iç ve dış güvenliği nispetindedir.

Din, insanların hayatını anlamlı kılan ve ebedi mutluluğun imkânlarını gösteren ilâhi bir müessesedir. Bu müessesenin kaim olabilmesi ise iman ile mümkündür. İnsanlık tarihinin etrafında döndüğü eksen insanın hayatını, tutum ve davranışlarını belirleyen, benliğimizde varolan/oluşan sinyalleri frekansa dönüştüren tek muharrik güç imandır.

İtikattan İmana adlı kitabında Prof. Dr. İlhami Güler, akide kavramını, duygu, düşünce ve amelden oluşan; iman kavramının sadece düşünceden ibaret olan “kelam” kavramından geçe.. Devamı
Adil Çiftçi,Bilgi Sosyolojisi ve İslam Araştırmaları,Ankara Okulu Yayınları,Ankara,2015
Yazarın Bilgi Sosyolojisi ve islam Araştırmaları kitabı 2015'te yeniden yayınlanmış. Kitap'tan bazı alıntılar yapmıştım. Facebook'ta ta 2014 yılında paylaşmışım. Orada kalmasına gönlüm razı olmadı. Adil Çiftçi'nin yazdıkları sosyal bilimlerle, ilahiyatla ilgilenen herkese kayda değer şeyler söylüyor.

Sosyolojik bakış açısı çeşitli bakış açılarından farklı açılık savıyla ayrı bir disiplinin mümeyyiz vasfı konulmuştur dediğimizde kastımız buydu. Buna rağmen yineleyelim: O, din’in ya da dinsel addedilen inanç ve davranışların ilahiliğini yanlışlamaz, yanlışlayamaz. Böyle bir görevi, işi ve işlevi yoktur onun. (31)
Bir insanın tutum ve davranışlarını dinsel adlandırmasına yanlış demek ayrıdır, hangi toplumsal bağlamda doğduklarını göstererek inanırın önüne diğer türlü de mümkün galiba dedirtebilecek bir ufuk açmak ayrı. (31)
Anlamlandırma hayat durumlarının ve hadiselerinin baz.. Devamı
Toplam Tıklama: 1647436   Aktif Ziyaretçi Sayısı: 10
Bu web sitesi en iyi internet explorer 6.0 ve üstü tarayıcılarda ve 1024*728 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.