• 9. Sınıf
 • Din Kültürü ve Ahlak B.
Zaman Bilgisi Kazanım Etkinlik Açıklama
Ay Hafta Saat Konu
Bilgi ve İnanç
9 4 2 İslam'da Bilgi Kaynakları
9 5 2
10 1 2 İslam İnancında İmanın Mahiyeti
10 2 2
10 3 2 Kur'an'dan Mesajlar: İsra Suresi 36. Ayet ve Mülk Suresi 23. Ayet
 • İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar.
 • İslam inancında imanın mahiyetini araştırır.
 • İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir.
 • Kur'an-ı Kerim'de görme ve duyma; akletme, tefekkür etme ile ilgili ayetler çıkarılır. Bu ayetler üzerinde sınıfta beyin fırtınası yapılır.
 • Bir önceki hafta öğrencilerden bilgi ve iman kavramları arasındaki farka ilişkin araştırma yapılması istenir. Araştırma üzerine elde edilen bilgiler doğrultusunda sınıfta bilgi ve iman kavramları arasındaki farklar üzerinde tartışma yapılır.
 • İslam’ın bilgi kaynaklarında; selim akıl, doğru haber ve salim duyu organlarının yanı sıra bilgi ve düşünme kaynakları hakkında felsefe ve bilim dünyasındaki yapılan değerlendirmeler, İslam kelamının epistemolojik yaklaşımları bağlamında ele alınır. Rüya, keşif ve ilhamın İslam âlimlerince bilgi kaynağı olarak kabul edilmediğine vurgu yapılır. Ayrıca güncel bilgi kaynaklarına (dijital kayıtlar gibi) değinilir. Bilgiyi sevme, doğru bilgiye ulaşma ve faydalı bilgi ile bilgi ahlakı, bilginin kullanımı ve muhafazası gibi konulara da değinilir
 • İman tasdik ilişkisi, iman ikrar ilişkisi, iman bilgi ilişkisi ve iman amel ilişkisi konularına yer verilir. İslam inancında imanın taklitten kurtarılarak tahkike ulaşmasının önemine de değinilir
 • Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.
 • Bu ünitede sırasıyla; “İslam’da Bilgi Kaynakları”, “İslam İnancında İmanın Mahiyeti”, “Kur’an’dan Mesajlar: İsrâ Suresi 36. Ayet ve Mülk Suresi 23. Ayet” konularına yer verilir. Ünitede konuların özelliğine göre başta ayet ve hadisler olmak üzere, sözlü ve yazılı edebiyatımızdan (hikâye, şiir, beyit gibi) düzeye uygun metinlerden yararlanılır.
Ay Hafta Saat Konu
Din ve İslam
10 4 2 Dinin Tanımı ve Kaynağı
11 1 2 İnsan Doğası ve Din
11 2 2 Yazılı Sınav
11 3 2 Ara Tatil
11 4 2 İman ve İslam İlişkisi
12 1 2 İslam İnanç Esaslarının Özellikleri
12 2 2 Kur'an'dan Mesajlar: Nisa Suresi 136. Ayet
 • Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır.
 • İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar.
 • İman ve islâm kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
 • İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder.
 • Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir.
 • Kur’an-ı Kerim’de din kavramının farklı anlamları ele alınır ve İslam âlimlerince yapılan din tanımlarına örnekler verilir. Çeşitli disiplinlere (felsefe, sosyoloji, antropoloji, dinler tarihi) göre din tanımlarına birer örnek verilir.
 • İnsan doğasının maddi ve manevi yönüne değinilir; tarih boyunca insanın inanma ihtiyacının nedenleri Kur’an-ı Kerim’den ilgili ayetlerle ele alınır; dinin insan hayatındaki yeri ve önemi örneklerle açıklanır
 • İslam inancının sade ve yalın olması, kul ile Allah arasında hiçbir aracı kişi ve kuruma izin vermemesi, dogmatik olmaması, hür iradeyi esas alması, ebedî kurtuluş için korku ve ümit arasında yaşamayı tavsiye etmesi gibi konulara değinilir. İslam inancında tevhidin önemi ile tevhid inancının yerleşmesinde Allah’ın isim ve sıfatlarını doğru anlamanın yeri ayetlerle ele alınır; inanç esasları ile ilgili ayrıntılara girilmez. İslam inanç esasları arasındaki bütünselliğin önemine değinilir; İslam inançlarını parçacı bir yaklaşımla ele almanın sakıncaları örneklerle açıklanır.
 • Bu ünitede sırasıyla; ”Dinin Tanımı ve Kaynağı”, “İnsanın Doğası ve Din”, “İman ve İslam İlişkisi”, “İslam İnanç Esaslarının Özellikleri”, “Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 136. Ayet” konularına yer verilir. Ünitede konuların özelliğine göre başta ayet ve hadisler olmak üzere sözlü ve yazılı edebiyatımızdan (hikâye, şiir, beyit gibi) düzeye uygun metinlerden yararlanılır.
Ay Hafta Saat Konu
İslam ve İbadet
12 3 2 İslam'da İbadet ve Kapsamı
12 4 2 İslam'da İbadetin Amacı ve Önemi
12 5 2
1 1 2 Yazılı Sınav
1 2 2 İslam'da İbadet Yükümlülüğü
1 3 2 Dönem Sonu Değerlendirmesi
1 4 2 Sömestr Tatili
2 1 2 Sömestr Tatili
2 2 2 Yeni Döneme Hazırlık
2 3 2 İslam'da İbadetlerin Temel İlkeleri
2 4 2 İslam'da İbadet ve Ahlak İlişkisi
3 1 2
3 2 2 Kur'an'dan Mesajlar: Bakara Suresi 177. Ayet
 • İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar.
 • İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder.
 • İbadet yükümlülüğü ile bazı kavramları sınıflandırır.
 • İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir.
 • İbadetlerin bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar.
 • Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir.
 • İslam’da ibadetin kapsamı konusunda Allah’ın rızasına dayanan her davranışın ibadet olduğuna, bazı ibadetlerin (namaz, oruç, hac, zekât gibi) belirli bir vaktinin ve uygulanma şeklinin olduğuna, bazı ibadetlerin ise belirli bir vaktinin olmadığına değinilir.
 • Mükellef ve ef’al-i mükellefîne (farz, vacip, sünnet, mendup, mübah, haram ve mekruh) yer verilir.
 • İslam’da ibadetlerin temel ilkeleri kapsamında; “Kur’an ve sünnete uygunluk”, “niyet”, “ihlas” konularına yer verilir. Ayrıca ibadetlerde bidatlerden kaçınmanın önemine değinilir
 • İbadetlerin teşri hikmeti üzerinde durulur ve ibadetlerin toplumsal yönüne değinilir
 • Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.
 • Bu ünitede sırasıyla; “İslam’da İbadet ve Kapsamı”, “İslam’da İbadetin Amacı ve Önemi”, “İslam’da İbadet Yükümlülüğü”, “İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri”, “İslam’da İbadet Ahlak İlişkisi”, “Kur’an’dan Mesajlar: Bakara Suresi 177. Ayet” konularına yer verilir. Ünitede konuların özelliğine göre başta ayet ve hadisler olmak üzere sözlü ve yazılı edebiyatımızdan (hikâye, şiir, beyit gibi) düzeye uygun metinlerden yararlanılır.
Ay Hafta Saat Konu
Gençlik ve Değerler
3 4 2 Değerler ve Değerlerin Kaynağı
3 5 2 Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri ve Önemi
4 1 2 Yazılı Sınav
4 2 2 Ara Tatil
4 3 2 Temel Değerler
4 4 2 Kur'an'dan Mesajlar: İsra Suresi 23-29. ayetler
 • Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder.
 • Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve adetlerin yerini tartışır.
 • Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir.
 • İsra suresi 23-29. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.
 • Değer kavramının analizi yapılır; değerlerin oluşumunda; dinin, örf ve âdetlerin etkisine yer verilir.
 • Gençlerin kişilik gelişimine değerlerin etkisi günlük hayattan örneklerle açıklanır.
 • İslam düşünce geleneğinde öne çıkan temel “insani erdem ve değerler”den hikmet, adalet, iffet ve şecaat konularına yer verilir. İnsanın düşünme, arzu ve gazap gibi konularda ölçülü olması, itidal üzere hareket etmesi, bedeni ve maddi hazlara aşırı düşkünlükten korunması, gönül tokluğu gibi anlamlara gelen iffet kavramı, ahlaki ve felsefi boyutlarıyla ele alınır.
 • Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.
 • Bu ünitede sırasıyla; “Değerler ve Değerlerin Kaynağı”, “Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri ve Önemi”, “Temel Değerler”, “Kur’an’dan Mesajlar: İsrâ Suresi 23-29. Ayetler“ konularına yer verilir. Ünitede konuların özelliğine göre başta ayet ve hadisler olmak üzere sözlü ve yazılı edebiyatımızdan (hikâye, şiir, beyit, vecize, deyiş, nefes vb.) düzeye uygun metinlerden yararlanılır.
Ay Hafta Saat Konu
Gönül Coğrafyamız
5 1 2 İslam Medeniyeti ve Özellikleri
5 2 2
5 3 2 İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri
5 4 2
6 1 2 Yazılı Sınav
6 1 2 Kur'an'dan Mesajlar: Hucurat Suresi 13. Ayet
 • İslam medeniyeti kavramını izah eder
 • İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder.
 • Hucurat suresi 13. ayette verilen mesajları değerlendirir.
 • Kültür ve medeniyet kavramları öğrenci seviyesine göre ana hatlarıyla ele alınır; İslam medeniyeti kavramı analiz edilir.
 • Hicaz Bölgesi, Kudüs ve Çevresi, Şam ve Bağdat Bölgesi; İran, Horasan, Türkistan ve Mâverâünnehir Bölgesi; Hint Alt Kıtası; Anadolu ve Balkanlar; Kuzey Afrika (Mısır ve Mağrip Bölgesi) ve Endülüs gibi İslam medeniyetinin tarihî süreçte hayat bulduğu ilim ve kültür havzaları ele alınır. İslam medeniyetinin bu havzalara İslam’ın taşınmasına öncülük eden âlimler, komutanlar ve tüccarlara kısaca yer verilir.
 • Hicaz Bölgesi, Kudüs ve Çevresi, Şam ve Bağdat Bölgesi; İran, Horasan, Türkistan ve Mâverâünnehir Bölgesi; Hint Alt Kıtası; Anadolu ve Balkanlar; Kuzey Afrika (Mısır ve Mağrip Bölgesi) ve Endülüs gibi İslam medeniyetinin tarihî süreçte hayat bulduğu ilim ve kültür havzaları ele alınır. İslam medeniyetinin bu havzalara İslam’ın taşınmasına öncülük eden âlimler, komutanlar ve tüccarlara kısaca yer verilir.
 • İslam medeniyetine değer katan ana dillere (Türkçe, Arapça, Farsça) değinilir. İslam medeniyetinin Anadolu ve Balkanlara taşınmasında Horasan, Anadolu ve Rumeli erenlerinin de rolüne kısaca değinilir. Öğrencilerin Türkiye ile gönül coğrafyamız arasındaki tarihî ve kültürel bağların güçlenmesine yönelik sözlü ve yazılı önerilerde bulunabilecekleri etkinliklere yer verilir
 • Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.
 • Bu ünitede sırasıyla; “İslam Medeniyeti ve Özellikleri”, “İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri”, “Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 13. Ayet” konularına yer verilir.
 • Temel Kavramlar: Kültür ve Medeniyet
Toplam Tıklama: 1647422   Aktif Ziyaretçi Sayısı: 13
Bu web sitesi en iyi internet explorer 6.0 ve üstü tarayıcılarda ve 1024*728 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.